loading

Školská rada

 

Co je školská rada

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 167. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.

 

Členové školské rady

Školská rada se skládá ze zřizovatele, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů a pedagogických pracovníků školy. Počet členů rady může být různý, nejméně však 3 a nejvýše 15 členů. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci volební řád a zajištění řádných voleb do školské rady a jmenuje třetinu členů. Zbylé dvě třetiny volí zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (školský zákon, § 167, odstavec 7). Členem rady nemůže být ředitel školy. Členem může být zvolena osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a je plně způsobilá k právním úkonům. Zároveň tato osoba nesmí být v žádném vztahu ke školské právnické osobě (Zákon č. 561/2004 Sb.).

 

Funkční období

Funkční období člena rady je 3 roky. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, odstoupení člena rady dobrovolně, v případě jeho nedobrovolného odvolání, ztráty předpokladů pro setrvávající členství či v případě úmrtí. Člen může být odvolán v případě, že 6 měsíců nemůže vykonávat svou funkci nebo se opakovaně nedostavuje na jednání rady (Zákon č. 561/2004 Sb.).

 

Funkce a kompetence

Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně. První zasedání svolává ředitel školy, všechna následující předseda rady. Na prvním zasedání musí být zvolen předseda a musí být stanoven jednací řád.

 

Pro přijetí jednacího řádu je nezbytně nutná nadpoloviční většina hlasů členů rady. Rada může zvolit také místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Na zasedání se rada snaží zejména projednávat oblast vzdělávací, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Hlasovací právo členů je rovné, rada je usnášeníschopná ve chvíli, kdy se jednání účastní alespoň polovina jejích členů (Zákon č. 561/2004 Sb.).

 

Kompetence školské rady

Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně 561/2004 Sb., § 168.

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

Školské radě jsou zpřístupněny veškeré informace o škole, zejména její dokumentace. Tu musí poskytnout ředitel školy.

  

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY ZŠ BENÁTKY NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

č. j. 0398/2019/ZSBMB

 Článek 1

Školská rada vykonává činnost podle § 167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb.

 Článek 2

Školská rada se schází dvakrát ročně a dále dle potřeby.

Termíny schůzí se stanovují s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

 Článek 3

Program školské rady navrhuje předseda školské rady. Vychází z povinností uložené školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, z podnětů a návrhů ředitele/ky a zřizovatele školy.

 Článek 4

Schůze školské rady svolává předseda. Podklady a dokumentaci pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel/ka školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady.

Úvodem schůze školské rady se projednává kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky členů školské rady.

 Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování svého jednacího řádu, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhovaných změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů.

 Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou a podepisuje předseda a všichni členové školské rady.

 Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky o výsledcích své činnosti za uplynulé období (třídní schůzky, pedagogické rady).

 Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu apod. mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

 Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinností dnem 1. 12. 2019.

 

 VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZŠ BENÁTKY NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

č. j. 0399/2019/ZSBMB

 Ředitel/ka ZŠ Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace na základě ustanovení § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zřizuje Školskou radu ZŠ Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, stanovuje počet jejích členů a vydává tento volební řád.

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Tento volební řád upravuje postup při volbách do Školské rady ZŠ Benátky nad Jizerou,příspěvková organizace.
 1. Školská rada má tři členy.
 2. Školská rada je orgán školy.
 3. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetiny školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
 1. Délka volebního období členů školské rady jsou tři roky.
 2. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnýmizástupci nebo zvolen pedagogickými pracovníky.

 Vypsání a příprava voleb

 1. Volby členů školské rady řídí tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých  žáků nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady.
 1. Volební komise svolává k volbám členů školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle
 • 167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci.
 1. Oprávněné osoby se svolávají formou oznámení, které se zveřejňuje nejpozději týden před konáním voleb na veřejně přístupném místě ve škole a dalším vhodným způsobem (třídní schůzky, webové stránky školy, ŽK apod.). Oznámení obsahuje datum, čas a místo konání voleb. Volby může volební komise zajišťovat i jiným způsobem, a to tak, aby byla zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
 1. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volbu členů školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.

 III. Volba členů školské rady

 1. Třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci se volí přímou volbou.
 2. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků je volena následujícím způsobem:
 • na hlasovacím lístku jsou uvedeni zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem být členy školské rady (viz: “Mám zájem kandidovat do školské rady“)
 • volí se jeden zákonný zástupce žáků (viz: „Oznámení rodičům, Volební lístek“)
 1. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losováním, které provádí ředitel školy za přítomnosti zřizovatele nebo zástupce zřizovatele školy.
 1. Za platné lze považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.

 Výsledky voleb

 1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle § 167 školského zákona.
 1. Zápis o volbách předává volební komise řediteli/ce školy. Použité hlasovací lístky uschová ředitel/ka školy po dobu 3 let (do příštích voleb) od konání voleb, poté je může skartovat.

    První jednání školské rady svolává ředitel/ka školy.

 1. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy volební komise, jmenuje zbývající členy ředitel/ka školy.
 1. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují stejně jako volby řádné.
 2. Školská rada na svém prvním zasedání volí předsedu. Ke zvolení do funkce je potřeba nadpoloviční většiny hlasů členů školské rady. Členy školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
 1. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena za trestný čin. Členství zaniká v případě

    zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

 1. Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.

 Přechodná ustanovení

 1. Ředitel školy je povinen vyhlásit volby do nově zřízené školské rady do 1. 12. 2019
 2. Tento volební řád byl vydán ředitelkou ZŠ Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace pod

    č. j. 0399/2019/ZSBMB

    a nabývá účinnosti 1. 12. 2019.

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2019 / 2021

Školská rada ZŠ Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace je tříčlenná a tvoří ji:

Mgr. Radek Dostál: zástupce zřizovatele

Šárka Večeřová, DiS.: zástupce zákonných zástupců žáků

Bc. Libuše Drábová: zástupce zaměstnanců školy, předseda ŠR

 

 Je tedy na zákonných zástupcích žáků, rodičích, kteří mají zájem na co nejkvalitnějším vzdělávání svých dětí, aby se se svými připomínkami, náměty a nápady ke zlepšení práce školy ve prospěch dětí obraceli bez obav na ty členy školské rady, kterým důvěřují.

  

Jednací a Volební řád školské rady schválila PR dne 12. 11. 2019

                                                               ŠR dne 28. 11. 2019

Novinky