loading

I. třída

Taťána Mohelníková - učitelka

Michala Bambuchová - asistentka pedagoga

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Škola v pohodě". ŠVP je koncipován tak, aby i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, za podpory speciálně pedagogických vzdělávacích metod, mohli dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Pro vzdělávání vytváří ŠVP optimální podmínky, které formují kladný vztah žáka ke vzdělávání, především přátelskou atmosférou ve škole a pracovním klimatem, které podněcuje zájem žáků o školu. ŠVP minimalizuje obavu z případných neúspěchů a usiluje o dosažení základního vzdělání v rámci možností žáků. Na prvním stupni (1. – 5. ročník) je vzdělávání přizpůsobeno psychickým, fyzickým a sociálním možnostem žáků. Je zaměřeno na pozvolný a postupný přechod z rodinné péče, předškolního vzdělávání nebo přechod z běžné ZŠ. Individuální přístup ke každému žákovi zohledňuje rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovní výsledky. Hlavním úkolem je adaptace žáků na nové prostředí, vytváření sociálních návyků. Žáci si upevňují sociální návyky a adaptují se na nový styl práce, který je zaměřen na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, kterých žáci využijí na druhém stupni základní školy. Druhý stupeň (6. – 9. ročník) je zaměřen na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života a budoucího profesního uplatnění. Prioritou je rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a především vytváření praktických dovedností. Důraz v učebním plánu je kladen na oblast „Člověk a svět práce“. Základní vzdělávání je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Zajišťuje, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima.

 

Výtvarná výchova 1.třída

Arteterapie 1.třída

Pečení cukroví 1. třída

Tělesná výchova 1.třída

Novinky