loading

IV.třída

Eva Sochová - učitelka

Soňa Šoltesová - asistentka pedagoga 

Naše třída je třídou speciální. Vzdělávají se zde žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra (PAS) podle I. a II.dílu ŠVP Škola pro život.

Režim dne je koncipován do výukových bloků prokládaných relaxací a odpočinkovými činnostmi.

V této třídě jdeme „Montessori cestou“.

Do výuky pravidelně zařazujeme prvky Montessori pedagogiky, pracujeme s Montessori pomůckovým materiálem a řídíme se jejími principy:

. Partnerský přístup – vedeme k vzájemnému respektu a úctě k sobě i druhým

. Připravené prostředí – prostor je organizovaný, s nabídkou konkrétních činností pro konkrétní dítě

. Řád –skrze vnější řád a jasnou organizaci vedeme k řádu vnitřnímu, pocitu bezpečí , jistoty a rozvoji logického myšlení

. Smysluplnost a propojenost – postup od konkrétního k abstraktnímu, propojení s reálným světem, aplikace poznatků v praxi

. Samostatnost a nezávislost – budujeme fyzickou, psychickou a intelektuální nezávislost dítěte na okolí, vedeme ke svobodě a zodpovědnosti

. Ruka a intelekt – důraz klademe na manipulaci s předměty, zkoumání, obratnost

. Ticho, klid a mír – směřujeme k polaritě pozornosti při práci, k vzájemné úctě a respektu v mezilidských vztazích

IV.třída

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018

Logo školy