loading

II. třída

 Kamila Dolní - učitelka

Zdena Loudová - asistentka pedagoga

Naše třída je třídou speciální. Vzdělávají se zde žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem.

Režim dne je rozdělen na pravidelné střídání výuky, odpočinku a hry. K relaxaci, odpočinku a hře slouží hrací koutek. Pracujeme individuálně nebo ve skupině. Výuka je zaměřena na rozvoj smyslových a rozumových schopností, získání základů trivia (čtení, psaní, počítání), rozvíjení hrubé a jemné motoriky, řeči a pohybových schopností.

Je důležité, aby si žáci osvojili základní hygienické návyky, zvládli jednotlivé úkony, sebeobsluhu, byli schopni spolupracovat s blízkými osobami, orientovali se ve vztazích k okolí a dosáhli co nejvyšší možné míry samostatnosti.

Práce v hodině 2.třída

Podzimní výzdoba 2.třída

Pečení cukroví 2.třída

Prohlídka protipovodňové stěny

Novinky