loading

Pro Rodiče

 

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně : Mgr. Jitka Krabsová
telefon: 326 362 515
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 14:30 hodin
(nebo po telefonické nebo osobní domluvě možno kdykoli ve škole).

Úkoly výchovného poradce
Roční plán výchovného poradce

 Výchovný poradce na škole je velmi důležitou součástí školního poradenského pracoviště a má celou řadu úkolů, mezi něž patří:

 • pomoc při řešení problémů žáků (neúspěchy ve škole, problémy kázeňského charakteru, konfliktní situace)
 • pomoc v péči o žáky s podpůrnými prostředky a žáky mimořádně nadanými
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně vzdělávacími centry a orgány péče o dítě
 • koordinace vyučujících různých předmětů při tvorbě individuálně vzdělávacích plánů žáků
 • kontrola dodržování podpůrných opatření pro potřebné žáky
 • poradenství při volbě povolání – výběr střední školy či učiliště, pomoc při vyplňování přihlášek

Řešení obtíží spojených s docházkou do školy

 Mezi tyto obtíže nepatří jen špatný prospěch, ale také kázeňské prohřešky, časté zapomínání pomůcek nebo zvýšená či neomluvená docházka do školy. Tuto neomluvenou absenci projednává společně s žákem, zákonnými zástupci a třídním učitelem a hledá nápravu. V rámci prevence sleduje i vyšší omluvenou absenci.

V případě, že se objeví jakýkoli přestupek proti školnímu řádu, výchovný poradce jej, v rámci prevence, opět projednává s žákem, zákonným zástupcem a třídním učitelem a společně hledají nápravu.

 Kariérové poradenství

 V této oblasti své činnosti zprostředkovává žákům a jejich zákonným zástupcům informace o středních školách a učilištích a zajišťuje administrativu spojenou s vyplňování přihlášek k dalšímu studiu. Velmi důležitá je i jeho pomoc v případě, že žák není přijat v prvním kole přijímacího řízení k dalšímu vzdělávání. Pomáhá vybírat další možnosti a v případě potřeby pomůže i s podáním odvolání proti nepřijetí.

 Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané

 Mezi další činnosti výchovného poradce patří vyhledávání žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje individuální přístup a pomáhá připravovat návrhy, které povedou k jejich efektivnímu vzdělávání. Mohou to být žáci s nedostatečným prospěchem nebo naopak žáci mimořádně nadaní.

 Oslovení rodičů


Vážení rodiče,
chtěli bychom, aby se všechny děti v naší škole cítily bezpečně. Celoročně probíhají různé aktivity, které mají za úkol zlepšit klima třídy i celé školy. Přesto se může stát, že má dítě nějaký problém se spolužáky či s žáky z jiných tříd.
Prosíme Vás tedy o pomoc a spolupráci s pedagogy. Kdybyste měli jakékoliv podezření, že je Vašemu dítěti ubližováno, neváhejte se obrátit na třídního učitele, výchovnou poradkyni, metodika prevence nebo ředitelku školy. Vaši informaci budeme brát na vědomí a budeme se snažit situaci okamžitě řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.

Oslovení žáků


VYUŽÍVEJ SLUŽEB VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ!
Výchovná poradkyně je tu od toho, aby Ti pomáhala s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec.
Popovídání s výchovnou poradkyní je jednou z možných cest k řešení problému. Přijď kdykoli, nebo využij e-mail, případně schránku důvěry!
Přijít můžeš s čímkoli:
Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
Děje se ti něco zlého?
Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?
Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

 

Vzdělávání osob se speciálními výchovnými potřebami v Česku je realizováno jednak v soustavě škol a zařízení, částečně i ve specializovaných institucích. Rodiče (zákonní zástupci) dítěte se musí rozhodnout, kterou vzdělávací cestu pro své dítě zvolí – vzdělávání v běžné základní škole – tj. integraci, nebo v systému škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením – tj. ve speciální škole. Existují tři formy speciálního vzdělávání: individuální integrace, skupinová integrace nebo vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (speciální škola), popřípadě kombinace uvedených forem. V současnosti se ale stále více prosazuje inkluzivní vzdělávání.

Školská legislativa upravující vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a série prováděcích právních norem
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ SE MOHOU OBRÁTIT NA:


Pedagogicko - psychologická poradna Mladá Boleslav
Adresa: Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: 326 731 066
E-mail: pppmb@seznam.cz
Web: www.pppstredoceska.cz

 •  Pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí a mládeže ve věku od 3 do 19 let.
 • Zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby žákům, jejich zákonným zástupcům a školám, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže.
 • Poskytuje péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi.
 • Zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy. Zajišťuje psychologické poradenství v náročných životních situacích a obdobích zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy.
 • Poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům).
 • Podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

Objednání: zákonný zástupce dítěte, škola po dohodě s rodiči

 

Speciální pedagogické centrum Mladá Boleslav

Adresa: Na Celně 2, 293 01 Mladá Boleslav

Telefon: 326 726 053

Pracovníci:

Mgr. Ivana Štefaniaková - vedoucí SPC speciální pedagog

stefaniakova.spc@skolanacelne.cz

 

Mgr. Kateřina Nevřelová - speciální pedagog

nevrelova.spc@skolanacelne.cz

 

Mgr. Renata Kuniss – psycholog

kuniss.spc@skolanacelne.cz

 

Marie Fleková – sociální pracovnice

 

Naše pracoviště je bezbariérové

Objednávat se můžete telefonicky mezi 7.00 - 12.00 hod., případně osobně.

Je možné využít emailu.
 

Kontakt:

SPC                                                                

Na Celně 2, 293 01 Mladá Boleslav

tel. 326 726 053

mob.: 602 549 296

e-mail: spcmb@skolanacelne.cz

datová schránka: dn8xkp2 

Více zde: https://www.skolanacelne.cz/spc/

 

 

Jsou zřizována jako součást mateřských škol speciálních, základních škol praktických nebo speciálních, ale mohou fungovat i samostatně. Činnost centra probíhá buď přímo v zařízení, nebo pracovníci docházejí do škol nebo školských zařízení, do zařízení pečujících o mentálně postižené nebo přímo do rodin. Služby poskytují dětem od tří let - ale i dříve, neboť neexistuje raná péče pro děti s mentálním postižením - do ukončení vzdělávání.

Některé činnosti speciálně pedagogického centra:

 •  Vyhledávání dětí s mentálním postižením  Komplexní diagnostika
 • Vytváření individuálního plánu pro žáky (postup při péči a podpoře o žáka)
 • Individuální nebo skupinová práce s žákem
 • Poradenství při výběru školy/práce
 • Zapojení rodin a pedagogů do individuálního plánu
 • Zapůjčování odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Sociálně právní poradenství (příspěvky, dávky atd.)
 • SPC připravují komplexní podklady (pro orgány státní správy ve školství) o zařazení žáka do mateřských škol speciálních, základních škol speciálních a praktických
 • Monitorují děti a mladistvé zařazené do péče centra
 • Pomoc při integraci žáků do mateřských, základních, středních škol

Objednání: vhodné konzultovat s třídním učitelem, výchovným poradcem

 

 

Novinky