loading

Charakteristika školy

Základní škola Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace je umístěna v klidné, vilové části města v budově, která patří městskému úřadu. Na budovu školy navazuje prostorná tělocvična, kterou si škola pronajímá ke své potřebě v rámci vyučovacích hodin tělesné výchovy, sportovních her, pohybové výchovy a zdravotní tělesné výchovy. Ke škole patří školní pozemek s ovocnými stromy, pískovištěm, průlezkami, altánem a ohništěm. Pozemek je využíván k pracovní terapii, odpočinku a relaxaci. Škola je určena dětem s mentálním postižením, kombinovanými vadami, tělesným a smyslovým postižením, vadami řeči a autismem. V současné době má škola 4 třídy, které navštěvuje 28 žáků.

Jednu třídu tvoří žáci s lehkým mentálním postižením. Výuka v této třídě je zaměřena především na to, aby žáci získali a rozvíjeli své dovednosti, vědomosti a návyky, které budou moci uplatnit v běžném životě.

Další tři třídy jsou třídy speciální. V těchto třídách se vzdělávají žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Tito žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ I. a II. díl, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální. Každý žák má svůj individuální vzdělávací plán, který mu umožňuje postupovat individuálním tempem podle jeho vlastních možností a schopností.

Režim dne ve speciálních třídách je rozdělen na pravidelné střídání výuky, odpočinku nebo hry. Žáci pracují většinou individuálně nebo ve skupině pod vedením pedagoga nebo asistentky pedagoga. Výuka probíhá v blocích a je zaměřena na rozvoj smyslových a rozumových schopností, získání základů trivia (čtení, psaní, počítání), rozvíjení hrubé a jemné motoriky, řeči a pohybových schopností. Je důležité, aby si žáci osvojili základní hygienické návyky, zvládli jednoduché úkony, sebeobsluhu, byli schopni spolupracovat s blízkými osobami, orientovali se ve vztazích k okolí a dosáhli co nejvyšší možné míry samostatnosti.  Při výuce se kromě běžných metod používají také metody netradiční, alternativní, především neverbální komunikační metody, znak do řeči, piktogramy, sociální čtení, psaní hůlkovým písmem aj. Využívají se i metody rehabilitační, stimulační a podpůrné, jako je cvičení na rehabilitačním míči, míčkování, bazální stimulace, dramatizace, aromaterapie, canisterapie, muzikoterapie.

Třídy jsou velké, prostorné. Ve třídách jsou klasické variabilní lavice a židle, které se dají sestavovat podle potřeby. Žáci tak mohou pracovat samostatně, ale mohou sedět i společně, což jim umožňuje lépe komunikovat, napodobovat při činnostech učitelky i sebe navzájem. Třídy jsou vybaveny regály, v nichž jsou umístěny krabice s pomůckami na strukturované učení a další potřeby pro výuku.

K relaxaci, odpočinku a hře slouží hrací koutky, které jsou součástí každé třídy a jsou vybaveny koberci, rehabilitačními vaky, míči a hračkami. Všude je mnoho fotografií, piktogramů, které pomáhají žákům lépe se orientovat nejen ve třídách, ale i v prostorách celé školy. V každé třídě je počítač, televize a magnetofon, tablety. Ve škole mají také žáci k dispozici počítačovou pracovnu. Cvičná kuchyňka a koupelna se využívají v hodinách pracovního vyučování k nácviku vaření, úklidu, obsluhy spotřebičů a pračky. Dílna je vybavena pracovními stoly a nářadím. Zde se žáci učí zručnosti, pracují s různými materiály a získávají dovednosti, které budou moci uplatnit v pracovním životě.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují speciální, kompenzační a rehabilitačních pomůcky. Škola se průběžně a cíleně vybavuje pomůckami přímo pro individuální potřeby jednotlivých žáků. Některé pomůcky vytvářejí samy učitelky, asistentky.

Žáci pravidelně navštěvují programy v městské knihovně, divadelní představení, koncerty, jezdí nebo chodí na výlety, zúčastňují se nabízených akcí.

 

Novinky