loading

Etický kodex

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE ZŠ BENÁTKY NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 PREAMBULE

Zaměstnanci Základní školy Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace přijímají

Etický kodex zaměstnance

jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům, rodičům, zákonným zástupcům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné.

Etický kodex není obecně závazným právním předpisem, ale je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. Jeho význam spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích naše škola staví a o jaké spolupracovníky se chce opírat i do budoucna.

Usilujeme o styl otevřený a respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Chceme tak vytvořit stabilní školu, poskytující kvalitní výuku a napomáhající rozvoji svých žáků v příjemném a bezpečném prostředí při respektování individuality každého člověka.

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší školy ctít a tím vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Naší snahou je zajistit škole prosperitu a žákům co nejkvalitnější vzděláni.

ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI ŽÁKŮM A VEŘEJNOSTI

 • Nejvyšší hodnotou, kterou můžeme žákům naší školy poskytnout, je vysoká kvalita práce všech zaměstnanců naší školy.
 • Ke svému povolání přistupujeme jako k poslání. Svou činností sloužíme veřejnosti a jsme povinni své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí.
 • Ctíme právo žáka na profesionální přístup k řešení jeho potřeb. Zlepšujeme kvalitu výuky, využíváme k tomu osvědčené a moderní metody výuky.
 • Stále se vzděláváme a jsme schopni své vzdělání prokázat. Zároveň dbáme na pozitivní rozvoj své osobnosti.
 • Za samozřejmost profilu pedagoga považujeme morální bezúhonnost. Jsme si vědomi skutečnosti, že naše jednání je vzorem pro žáky.
 • Snažíme se rozvíjet intelektuální, tělesný, emocionální a společenský potenciál každého žáka. Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb žáka respektováním jeho osobnosti, životních zvyků, duchovních potřeb, intimity lidské důstojnosti.
 • Hlásíme se k ideálům demokracie a v tomto duchu působíme na výchovu žáků.
 • Respektujeme a podporujeme práva žáků na informace a jsme připraveni je poskytovat odpovědně, pravdivě, srozumitelně a včas.
 • Respektujeme žáka se všemi jeho právy a povinnostmi. Nikdy nezneužíváme svého postavení vůči žákům.
 • Zachováváme důvěrnost informací o žácích a zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se dověděli v souvislosti s výkonem svého povolání
 • Ke všem jsme vstřícní, slušní, korektní, žádného z žáků neupřednostňujeme, přistupujeme ke všem se stejnou péčí, nečiníme mezi nimi rozdíly.
 • Před žáky nikdy neřešíme vnitřní záležitosti školy.
 • Máme zájem o okolní dění ve škole i mimo ni a osobně přispíváme k řešení jednotlivých problémů.
 • Uvědomujeme si společnou odpovědnost za životní prostředí a aktivně se podílíme na zlepšování životního prostředí na pracovišti.

 

ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI SPOLUPRACOVNÍKŮM A ŠKOLE

 • Společně zabezpečujeme korektní a spolupracující prostředí v celé škole.
 • Ctíme dobré mezilidské vztahy, vztahy mezi podřízenými a nadřízenými a vztahy v rámci celého týmu zaměstnanců školy. Ke všem se chováme přátelsky a vstřícně.
 • Týmová práce je základem naší činnosti. Vzájemnou spoluprací dosahujeme společného úspěchu, který je závislý na odpovědnosti a kvalitě práce každého z nás.
 • Optimálně využíváme všechny prostředky určené k výuce. Tím se podílíme na zajišťování dlouhodobé prosperity školy.
 • Jsme vůči škole loajální, dbáme na zlepšování jejího dobrého jména. Vyvarujeme se každého jednání, které by je mohlo poškodit. Respektujeme odsouhlasená rozhodnutí. Své výhrady k problémům vyjadřujeme pouze v interní diskusi.

 

ZÁVAZEK MANAGEMENTU ŠKOLY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

 • Vytváříme poslání a vizi školy a jdeme příkladem ve formování její kultury. Zaměstnance vedeme k odpovědnosti za odvedenou práci a výkon.
 • Jsme osobně zainteresováni na procesu zajišťování kvalitního systému řízení a na jeho neustálém  zlepšování.   Dbáme  na  soustavné   zlepšování komunikace   uvnitř pracovního
 • O rozhodnutích a jejich případných změnách informujeme všechny členy sboru včas a průkazným způsobem.
 • Vytváříme předpoklady pro zabezpečení korektního a spolupracujícího prostředí v celé škole.
 • Aplikujeme rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich aprobaci, věk a pohlaví.
 • Navrhujeme projekty pro zvyšování kvality školy.
 • Sledujeme znalosti a schopnosti zaměstnanců a jejich potenciál a vytváříme předpoklady pro jejich rozvoj. Zaměstnancům, umožňujeme odborný a kariérní růst s návazností na jejich spravedlivé odměňování.
 • Rozvíjíme dialog mezi zaměstnanci a vedením školy.
 • Respektujeme názory zaměstnanců, jejich osobnost, životní zvyky, duchovní potřeby, intimitu a lidskou důstojnost. Pečujeme o jejich potřeby a pomáháme jim dosahovat jejich osobních cílů.
Novinky